Warning: Creating default object from empty value in /home/kulturad/domains/kulturadialogu.pl/public_html/wp-content/themes/artmag/framework/admin/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
STATUT – FUNDACJA KULTURY DIALOGU

STATUT

FUNDACJI KULTURY DIALOGU

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Kultury Dialogu, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Katarzynę Bryczkowską i Martę Lewandowską zwane dalej „Fundatorkami”, aktem notarialnym  nr 675/2015 sporządzonym przez Notariusza Krzysztofa Buka w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Świętokrzyska 16 lok. 6, w dniu 23 marca 2015 roku działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz.203 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz statutu fundacji.

§2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 5. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie.
 4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§4

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 3. Ze względu na cele Fundacji właściwym ministrem jest minister pracy i polityki społecznej.

II CELE, SFERY I SPOSOBY DZIAŁANIA

§5

Celem Fundacji jest:

 1. Podniesienie poziomu kultury dialogu w sferze publicznej
 2. Zwiększenie poziomu odpowiedzialności społecznej w sektorze publicznym, prywatnym
  i pozarządowym
 3. Rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu na wszystkich etapach edukacji
 4. Wzrost udziału społeczności lokalnych w procesach decyzyjnych dotyczących jakości życia mieszkańców
 5. Poprawa funkcjonowania środowiska pracy w oparciu o wartości humanistyczne
  i odpowiedzialność społeczną

§6

Działalność Fundacji jest prowadzona w następujących sferach pożytku publicznego

 1. Wyrównywania szans osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych
 2. Integracja i reintegracja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz promocja zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości
 3. Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej
 4. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 5. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 6. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także rozwój demokracji
 7. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

§7

Fundacja realizuje swoje cele jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez następujące działania:

 1. Organizację szkoleń, warsztatów, seminariów, debat, konferencji i innych form pracy grupowej
 2. Prowadzenie doradztwa, coachingu, konsultacji
 3. Działalność wydawniczą
 4. Działalność badawczą
 5. Prowadzenie kampanii i akcji promocyjnych i informacyjnych
 6. Tworzenie ciał opiniujących, doradczych, opiniotwórczych
 7. Organizację imprez, happeningów, wydarzeń kulturalnych
 8. Organizację i finansowanie stypendiów i nagród

 §8

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§9

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) oraz środki nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
 2. Fundacja może pozyskiwać środki pochodzące z:
 3. krajowych i zagranicznych darowizn, grantów, spadków, zapisów, nawiązek sądowych,
 4. dotacji, datków, subwencji oraz funduszy rządowych oraz międzyrządowych,
  w tym funduszy Unii Europejskiej,
 5. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy
  o zbiórkach publicznych, prowadzonych przez Fundację,
 6. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
 7. operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
 8. wpłat od osób i podmiotów korzystających z działalności Fundacji.

§10

 1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 3. Cały dochód, po pokryciu kosztów jej działalności, Fundacja przeznacza wyłącznie na swoją statutową działalność.
 4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 5. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

§11

 1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków/członkiń Zarządu Fundacji lub pracownic/pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie/członkinie Zarządu Fundacji lub pracownicy/pracownice Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków/członkiń Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków/członkiń Zarządu Fundacji lub pracowników/pracownic Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
 4. Zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkinie/członkowie Zarządu Fundacji, pracownice/pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV ORGANY FUNDACJI

§12

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji;
 2. Zarząd Fundacji.

§13

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem opiniującym, doradczym i kontrolnym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 10 członków/członkiń.
 3. Członkinie/Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorki. Fundatorki wchodzą w skład Rady Fundacji. Rada posiada prawo powoływania członków/członkiń Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, za zgodą wszystkich Fundatorek zasiadających w Radzie.
 4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego/Przewodniczącą, która kieruje jej pracami.
 5. Członkowie/członkinie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Rady, w tym kosztów podróży.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie ani ze stosunkiem pracy z Fundacją. W razie powołania członka Rady za jego zgodą do Zarządu lub nawiązania przez członka/członkinię Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członkini/członka Rady
  i przez to pozbawienie jej/go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorki nie mogą być w ten sposób pozbawione członkostwa w Radzie Fundacji.
 8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub śmierci członkini/członka Rady.

§14

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje na piśmie lub pocztą elektroniczną Przewodnicząca/Przewodniczący Rady lub każdy inny członek Rady, Zarząd lub Fundatorka z własnej inicjatywy.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach lub poza posiedzeniami w głosowaniu pisemnym, w formie uchwał przyjmowanych, o ile Statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów przy obecności lub przy udziale co najmniej 1/2 składu. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego/Przewodniczącej.
 4. Posiedzenia Rady i podejmowanie uchwały podlegają protokołowaniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącej/Przewodniczącego.

§15

 1. Do zadań Rady należy:

a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji

b) powołanie i odwołanie członków/członkiń Zarządu;

c) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;

d) opiniowanie i doradzanie w zakresie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;

e) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji

f) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji

g) zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium Zarządowi

 

 1. Rada w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji

b) dokonywania kontroli finansowej Fundacji.

§16

Zarząd Fundacji.

 1. Członków/członkinie pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorki. Rada Fundacji posiada prawo powoływania członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu.
 2. Fundatorki mogą być członkami Zarządu, z zastrzeżeniem §13 ust. 6.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezeskę/Prezesa oraz Wiceprezesa/Wiceprezeskę.
 4. Członkini/członek Zarządu, który nie wypełnia swoich obowiązków albo podejmuje działania sprzeczne ze statutem, może być odwołany przez Radę w drodze jednomyślnej uchwały.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje również na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady,

b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c)  śmierci.

§17

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków/członkiń obecnych na posiedzeniu. Każdy z członków/członkiń Zarządu dysponuje jednym głosem. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa/Prezeski Zarządu, jednak w takim przypadku za przyjęciem uchwały muszą opowiedzieć się co najmniej dwaj członkowie Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie/członkinie  Zarządu w formie pisemnej lub elektronicznej.

§18

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składać może każdy członek/członkini Zarządu samodzielnie.
 2. W przypadku zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej 100.000 (sto tysięcy tysięcy) złotych, oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków/dwie członkinie Zarządu działających/działające łącznie.
 3. Zarząd na podstawie uchwały może udzielać pełnomocnictw szczególnych do podjęcia przez pełnomocnika określonych działań i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

§19

 1. Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów, a w szczególności:

a)    organizowanie bieżącej działalności Fundacji,

b)    uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

c)    pozyskiwanie środków na działalność Fundacji,

d)    przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

e)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

f)    zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g)    decydowanie o członkostwie Fundacji w innych organizacjach,

h)    składanie wniosku do Rady o zmianę statutu Fundacji, połączenie z inną fundacją bądź likwidację Fundacji.

 1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

V LIKWIDACJA FUNDACJI

§20

 1. W razie osiągnięcia celów Fundacji lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Rada Fundacji podejmuje decyzje w przedmiocie jej likwidacji większością ¾ głosów jej członków/członkiń. Głosowanie Rady w sprawie likwidacji Fundacji jest ważne o ile uczestniczą w nim obie Fundatorki.
 2. Uchwała Rady o likwidacji Fundacji określać będzie przeznaczenie środków finansowych i majątku Fundacji, pozostałych po wypełnieniu ciążących na Fundacji zobowiązaniach, które winny być przeznaczone na realizację celów innych podmiotów pozostających w związku z celami, dla jakich została utworzona Fundacja.
 3. Podmioty na rzecz których zostaną przekazane środki finansowe i majątkowe Fundacji w związku z jej likwidacją, określi uchwała Rady Fundacji w przedmiocie likwidacji Fundacji.
 4. Likwidatorzy w terminie 30 dni od dania podjęcia uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji jest zobowiązany złożyć wniosek do właściwego sądu o wykreślenia Fundacji z rejestru fundacji.

 

Sporządzono dnia 2 marca 2015 roku, ze zmianami z 15 czerwca 2015r.