Warning: Creating default object from empty value in /home/kulturad/domains/kulturadialogu.pl/public_html/wp-content/themes/artmag/framework/admin/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
CO ROBIMY – FUNDACJA KULTURY DIALOGU

CO ROBIMY

Prowadzenie procesów partycypacyjnych

Każdego roku w Polsce powstają tysiące dokumentów o charakterze polityk publicznych. Strategie, programy, projekty, zarządzenia, regulaminy… niektóre z nich mają charakter obligatoryjny – m.in. program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Stanowią wyraz dążeń jakiejś wspólnoty lub instytucji. Powinny być narzędziem zmiany. Część z nich trafia na półki lub głęboko do szuflad. Niektóre powstają w zaciszu gabinetów, są pisane nocami przez kierowników instytucji odpowiadających za ich tworzenie. Czasem zleca się ich napisanie podmiotom zewnętrznym.

W FKD proponujemy spojrzenie na tworzone we wspólnotach samorządowych dokumenty nie jako cele, ale sposoby na osiągnięcie celu, którym jest zbudowanie wielosektorowego, różnorodnego środowiska osób zaangażowanych w rozwój danej społeczności.

Prowadzimy partycypacyjne procesy tworzenia polityk publicznych włączając osoby w nich uczestniczące w prace nad diagnozą, opartym na niej planowaniu i operacjonalizacji planów, prowadzeniu konsultacji i wreszcie wdrażaniu przygotowanych dokumentów. Pomagamy w planowaniu całego procesu, prowadzeniu poszczególnych jego etapów, redagowaniu wypracowanych zapisów. Facylitujemy, moderujemy, doradzamy, analizujemy dokumenty.

W razie potrzeb prowadzimy coachingi, mediacje i negocjacje. Rozwiązujemy konflikty.

W procesach tworzenia programów, strategii, czy innych dokumentów nie tyle wyręczamy, ile wspieramy i wzmacniamy kompetencje wewnątrz instytucji, organizacji czy firm, które zaprosiły nas do współpracy.

Prowadzenie partycypacyjnych procesów tworzenia polityk publicznych to oferta skierowana do samorządów i instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które są i mogą być inicjatorami tworzenia polityk publicznych.

Kuracja zespołów

Kultura dialogu może być wpisana w kulturę wewnątrzorganizacyjną właściwie każdej organizacji, należy ją jednak świadomie i cierpliwie budować, angażując wszystkie zainteresowane osoby.

W ramach działań FKD proponujemy wsparcie dla zespołów, które z różnych powodów postanowiły popracować nad wewnętrznymi relacjami. Niekiedy powodem jest chęć wzmocnienia, odświeżenia więzi, niekiedy jest to potrzeba rozwikłania konfliktów, a innym razem jest to konieczność zbudowania relacji od początku na nowych, otwartych, życzliwych zasadach. W każdym z tych przypadków, jak i w wielu innych, potrafimy wesprzeć ludzi w dążeniu do polepszenia jakości relacji, współpracy, dialogu.

Towarzyszy nam przekonanie, że osoby budujące profesjonalne relacje w oparciu o wzajemny szacunek, zaufanie i życzliwość pracują z poczuciem sensu i satysfakcji oraz są zdrowsze i bardziej kreatywne. Trudno jest przecież realizować misję organizacji, w której źle się czujemy.

Kuracja Zespołów pozwala na skuteczne zbudowanie spójności pomiędzy deklarowanymi wartościami a rzeczywistością, z którą spotykają się osoby pracujące w danej organizacji oraz jej zewnętrzni interesariusze.

Kuracja Zespołów jest działaniem ponadsektorowym, które przynosi efekty niezależnie od branży i sektora. Kluczem jest tutaj intencja osób zgłaszających się do FKD, a także dobra diagnoza oraz dobór metod pracy adekwatnych do potrzeb i możliwości danego zespołu, o co dbamy z dużą pieczołowitością.

Metody pracy oparte są zwykle na coachingu zespołowym, indywidualnym, pracy warsztatowej, sesjach treningowych lub zadaniach w terenie. Ich czas trwania zależy od zdiagnozowanych potrzeb oraz ostatecznych ustaleń. Zawsze są one adekwatne do potrzeb i sytuacji danego zespołu, co przekłada się na dużą skuteczność naszej kuracji. Zapraszamy do współpracy w tym obszarze. 

Ponieważ wokół pojęcia coachingu narosło w ostatnim czasie wiele niejasności i nieporozumień przedstawiamy tu nasze rozumienie tej metody pracy.

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie osoby korzystającej oraz wspieranie jej w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby. Cechy charakterystyczne coachingu, jako dyscypliny:

  • jest dobrowolny
  • wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha
  • pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczył
  • jest zbudowany na bazie pytań.
  • pobudza do myślenia
  • dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta
  • prowadzi do świadomego dokonywania zmian
  • skupia się na osiąganiu celów.

Szkoła animacji dialogu (sad)

Dla FKD tworzenie polityk publicznych to szansa na autentyczny dialog i budowanie dzięki niemu środowiska, które łączy poczucie współodpowiedzialności za dany temat. Takie podejście do tworzenia polityk publicznych wymaga posiadania wielu kompetencji. Osoby animujące oparte na dialogu procesy powstawania polityk publicznych powinny rozumieć i potrafić prowadzić diagnozy lokalne i umieć korzystać z ich wyników. Ważną kompetencją jest także umiejętność planowania – formułowania celów, dobór adekwatnych działań i wskaźników, operacjonalizacja planów – tworzenie budżetu i harmonogramu działań. Procesy tego typu powinny także zakładać rozbudowaną formę prowadzenia konsultacji społecznych lub konsultacji w danym środowisku. Wreszcie ważnym ich elementem jest ewaluacja i sposób wdrażania danej polityki.

Nade wszystko jednak osoba prowadząca takie procesy powinna posiadać kompetencje związane z prowadzeniem procesów grupowych – znać metody pracy z różnymi rodzajami grup, dbać o jakość komunikacji pomiędzy osobami uczestniczącymi w takich procesach, rozwiązywać konflikty.

Jest wiele osób z organizacji, instytucji, firm, które specjalizują się w konkretnych zagadnieniach stanowiących element całego procesu tworzenia polityk publicznych. Brakuje natomiast osób przygotowanych do planowania i prowadzenia całości takich procesów – od samej idei, przez diagnozę, planowanie, konsultacje po ewaluację i system wdrażania. W duchu dialogu i włączania do współodpowiedzialności.

Szkoła Animacji Dialogu jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Bogaty program warsztatów, coachingu i towarzyszenia w prowadzeniu procesów umożliwia nie tylko zdobycie szerokiego spektrum kompetencji, ale też bezpieczne sprawdzanie się w ich używaniu. Istotne jest również tworzenie sieci wspierającej osoby pełniące w swoich wspólnotach rolę animatorek/animatorów dialogu.

Szkoła Animacji Dialogu adresowana jest do osób pracujących w instytucjach, organizacjach pozarządowych i firmach, które mają możliwość inicjowania i uczestniczenia w procesach tworzenia polityk publicznych.

Dialog w edukacji

Edukacja na każdym szczeblu jest przestrzenią kulturotwórczą, reprodukującą lub modyfikującą wzorce kulturowe. Bardziej niż inne przestrzenie publiczne wpływa na kształtowanie się postaw, przekonań, nawyków myślowych oraz działań osób, w niej uczestniczących.

Kultura Dialogu, to idea, która może się urzeczywistnić jedynie poprzez metodyczną pracę „u podstaw”, dlatego FKD zależy na współpracy z placówkami kształcenia. Zależy nam na wymianie i zostawianiu kompetencji budowania kultury dialogu w miejscu, gdzie realizujemy projekt. Chcemy kształcić kontynuatorów i kontynuatorki zamiast realizować autorskie projekty, które pozostają bez kontynuacji.

Poprzez działania, między innymi takie jak: tworzenie i prowadzenie programów edukacyjnych związanych z kompetencjami z zakresu prowadzenia dialogu w szkołach podstawowych, średnich oraz na uczelniach wyższych, warsztaty dla grona pedagogicznego, wydarzenia, publikacje i wywiady pragniemy wprowadzać Kulturę Dialogu do polskiej edukacji.

Ciała dialogu

Rady, komisje, zespoły, komitety, grupy. W przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej tak zwanych ciał dialogu. To dobrze. Cały czas brakuje nam miejsc, w których możemy prowadzić wielosektorowy i wewnątrzsektorowy dialog. Niestety dosyć często ciała te mają charakter fasadowy. Bywają traktowane jak „kwiatek do kożucha” dodatkowe, nie do końca sprecyzowane zajęcie dla osób w nich działających. W Fundacji chcemy wzmacniać znaczenie, efektywność  i zdolność do wywierania wpływu ciał dialogu. Możemy to robić prowadząc diagnozę funkcjonowania tych ciał, przygotowując programy rozwojowe, wspierając w facylitowaniu, rozwiązywaniu konfliktów czy ewaluowaniu działań.

Nasza propozycja adresowana jest między innymi  do rad pożytku publicznego, zespołów interdyscyplinarnych, komitetów ds. rozwoju ekonomii społecznej, rad seniorów czy rad młodzieżowych.

Zrealizowane projekty

Fundacja Kultury Dialogu zawsze stara działać w partnerstwie, ponieważ jest to rozwojowe i pozwala na zachowanie szerokiej, różnorodnej perspektywy. Ważne jest dla nas, aby osoby pracujące na co dzień w danej społeczności, w instytucjach, organizacjach pozarządowych czy firmach wzmocniły i rozwinęły swoje kompetencje, a także potencjał związany z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego opartego na dialogu i partycypacji.

#

Od końca 2016 roku przez niemal dwa lata pracowaliśmy nad stworzeniem planu rozwoju kultury na warszawskiej Woli. Różnorodny, wielosektorowy zespół, praca w grupach roboczych, konsultacje społeczne. W efekcie powstał rozbudowany dokument zawierający zarówno wizję jak i zapisy operacyjne. Powołana została koordynatorka ds. realizacji PRK Wola oraz Wolskie Forum Kultury, będące ciałem opiniująco-doradczym.

#

Wrzesień-Grudzień 2016 FKD prowadziła pracę z Zespołem Urzędu Gminy Dębe-Wielkie Na zaproszenie Wójta wsparłyśmy Zespół Urzędu Gminy w wypracowaniu kultury dialogu i autentycznych dobrych relacji wewnątrz instytucji oraz z mieszkańcami. Z tą mazowiecką gminą udało nam się przeprowadzić dość trudny proces z dużym powodzeniem. 

#

Wiosną 2016 roku FKD na zaproszenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) prowadziła warsztaty dla sieci Mobilnych Doradców podczas ich dorocznego zjazdu. 

#

W pierwszej połowie 2017 roku, wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego FKD prowadziła proces tworzenia planu rozwoju warszawskich bibliotek. Więcej na ten temat:

http://frsi.org.pl/plan-rozwoju-warszawskich-bibliotek/

#

W listopadzie 2016 roku FKD we współpracy ze Stowarzyszeniem Praktyków Kultury (SPK) oraz Biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) zrealizowała warsztaty antydyskryminacyjne dla dziennikarek i dziennikarzy z polskich mediów, które okazały się ważnym wydarzeniem i będą realizowane ponownie w czerwcu 2017 roku. 

#

W sierpniu 2015 roku miało miejsce nasze pierwsze działanie. Na zaproszenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) FKD zrealizowała wydarzenie, które miało służyć poznaniu się i zbudowaniu relacji pomiędzy Operatorami PAFW. Brało w nim udział prawie 60 osób z organizacji pozarządowych z całej Polski.

#

W grudniu 2016 zakończyła się pierwsza edycja projektu antydyskryminacyjnego dla urzędników i urzędniczek Miasta Stołecznego odbywała się pod nazwą „Warszawa- miasto, które włącza”. FKD, wraz ze Stowarzyszeniem Praktyków Kultury, przeszkoliła podczas warsztatów antydyskryminacyjnych ok. 120 urzędników i urzędniczek. Efektem projektu było wypracowanie rozbudowanych rekomendacji dla Miasta Warszawy związanych z wdrażaniem polityki antydyskryminacyjnej w urzędach Miasta i Dzielnic oraz udoskonalona propozycja kontynuacji działań edukacyjnych. 

#

Od maja do grudnia 2016 roku FKD towarzyszyła Strefom Innowacji w projekcie realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Podczas konferencji kończącej projekt pt. „Strefa dobrze Rockujaca” w Jarocinie, prowadziłyśmy część warsztatów w podgrupach.

#

Cały 2016 rok FKD przygotowywała, moderowała i nadzorowała proces prac Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej nad budowaniem lokalnej polityki Ekonomii Społecznej w ramach współpracy z ROPS w Zielonej Górze. 

#

W sierpniu 2016 roku zrealizowałyśmy event wzmacniający integrację i kulturę dialogu w prawie pięćdziesięcioosobowym Zespole Piaseczyńskiego Ośrodka Kultury, który to współpracuje z nami cyklicznie.