MISJA I CELE

Naszą misją jest budowanie opartej na dialogu wspólnoty obywatelek i obywateli

Nasze cele to:

Podniesienie poziomu kultury dialogu w sferze publicznej

Zwiększenie poziomu odpowiedzialności społecznej w sektorze publicznym, prywatnym i pozarządowym 

Rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu na wszystkich etapach edukacji.

Wzrost udziału społeczności lokalnych w procesach decyzyjnych dotyczących jakości życia mieszkańców.

Poprawa funkcjonowania środowiska pracy w oparciu o wartości humanistyczne i odpowiedzialność społeczną.